This website only supports versions of Internet Explorer 9 and later. Please upgrade your web browser.

Download a modern version of IE by clicking here.

back to Learn

Parent Aware yog ib qho koom tes nrhiav kev pab

Thov hu rau tus xovtooj 888.291.9811 yog koj xav tau ib tug neeg txhais lus Hmoob thiab nrhiav kev pab xaiv ib qho chaw zov menyuam thiab qhia ntawv ntxov.


Parent Aware pab tsev neeg nrhiav kev zov menyuam thiab kev kawm ntawv ntxov kom zoo txhij txhua kom menyuam thiaj ua tau neej zoo raws li siab nyiam. Parent Aware yog ib qho koom tes nrhiav kev pab.  Peb ua haujlwm nrog tsev neeg, muab kev pab dawb txhawb kom lawv thiaj li nrhiav tau chaw zov menyuam thiab kev kawm ntawv ntxov kom zoo txhij txhua.

Ib yam peb ua li ntawd yog los ntawm Parent Aware Txoj Kev Ntsuam Xyuas Siv Hnub Qub. Peb lub Ib- rau Plaub lub Hnub Qub qhia tau rau cov tsev neeg kom yooj yim rau lawv nrhiav chaw zov menyuam thiab qhia ntawv ntxov rau menyuam kom npaj lawv mus rau kindergarten. Cov chaw uas nkag rau Txoj Kev Ntsuam Xyuas Siv Hnub Qub no yog cov chaw uas mus siab tshaj ntawm cov cai kev noj qab nyob zoo thiab kev xyuam xim thiab tsis tas li lawv:

  • Muab sijhawm dawb kom lawv kawm tau kev cob qhia tob ntxiv
  • Mob siab kom sib raug zoo nrog txhua txhua tus menyuam
  • Siv cov kev kawm tshiab tshaj plaws kom menyuam txoj kev kawm mus raws zoo
  • Rau siab qhia tej yam dej num uas yus niaj hnub ua kom txhawb menyuam txoj kev kawm

Kev zoo txhij txhua pib ntawm koj, koj tus menyuam, thiab Parent Aware. Pib koj txoj kev nrhiav online los hu tus xovtooj 888.291.9811 yog koj xav tau ib tus neeg txhais lus Hmoob.

Spread the word!

  • Pinterest
  • Facebook

back to Learn